FUCHS Oil Chooser
Välj fordon eller maskin
Personbilar
Lätta nyttofordon (< 7,5t)
Motorcyklar, mopeder, ATV/UTV
Lastbilar och bussar (> 7,5t)
Jordbruksmaskiner
Utrustning för konstruktions-, gruv- och materialhantering
Snabbsökning (Topp 5):
Hänvisning
Rekommendation
Alla uppgifter i oljerådgivaren baserar på FUCHS SE:s allmänna erfarenheter och stämmer överens med den kunskap vi har idag på sektorn utveckling och tillverkning av smörjmedel. Hur verkningsfulla våra enskilda produkter är beror emellertid på många olika faktorer, i synnerhet på det konkreta användningsområdet, produkternas applicering, driftsvillkoren, komponenternas förbehandling, risken för nedsmutsning utifrån, etc. Därför är det inte heller möjligt att i största allmänhet och i förväg lämna konkreta uppgifter om våra produkter. Våra uppgifter är av allmänt slag och kan därför inte vara bindande. De är absolut ingen garanti på vissa egenskaper och garanterar heller inte produktens lämplighet i enskilda fall. Därför rekommenderar vi att alltid först kontakta FUCHS SE för ett individuellt rådgivningssamtal om de aktuella användningsvillkoren och om vilka egenskaper respektive produkt har innan en av våra produkter används. Våra produkter får inte användas i flygplan och rymdfarkoster resp. för komponenter som ingår i dessa. Detta gäller emellertid inte om produkterna avlägsnas igen innan respektive komponenter monteras i ett flygplan resp. i en rymdfarkost. Det åligger användaren att först testa produkterna med hänseende på den avsedda användningen och på produkternas funktionssäkerhet samt att se till att produkternas används med omsorg. Vi fortsätter ständigt med att utveckla våra produkter. Därför reserverar vi oss för att när som helst och utan föregående meddelande ändra produktprogrammet, själva produkterna och produkternas tillverkningsprocesser samt alla uppgifter bl.a. i vår oljerådgivare. Alla tidigare publikationer upphör att gälla i och med denna publikation. Det är inte tillåtet att mångfaldiga våra publikationer, oberoende av på vilket sätt och i vilken form detta sker, utan att FUCHS SE har godkänt det. © FUCHS SE. Alla rätter förbehålls.